Kocacık Köyü Eflani’nin 12 km batısında yer almaktadır. Eflani- Karabük yolunun Çalıkahvesi yolundan ulaşılan Kocacık Köyü Halk arasında harf düşmesi ile Koccuk olarak ifade edilmektedir. İmamoğlu, Celeboğlu, Müsekoğlu, Demircioğlu, Çirişler ve Topuz mahallelerinin yer aldığı geniş bir alana Kocacık denmektedir. Yer yer ormanlarla kaplı geniş ve düz bir arazi üzerinde bulunan Kocacık Köyü’nün Merkez İmamoğlu Mahallesi 27 hane civarında olup 6-7 hane açık vaziyettedir. Yazları açık hane sayısı değişir. Kadrolu bir camii bulunan İmamoğlu Mahallesi diğer mahalleler ortasında ve düz bir arazide kuruludur.

İmamoğlu Mahallesinin 1 km batısında yer alan Müsekoğlu Mahallesi 18 hane civarındadır. Kışları 8, yazları ise tamamına yakını açık olur. Açık 2 haneden oluşan Topuz Mahallesi ise Müsekoğlu ile birdir. Ayrıca Topuz Mahallesi karaseferoğulları diye de bilinir. Batıda kez kayaya kadar uzanan sipahi ormanlığının doğusunda, düz bir arazi üzerinde kurulu oln müsekoğlu mahallesi, Domuzluk, Sığır gezeği ve Köy Çağırı gibi yeşil alanlar içindedir. 18 Ağustoa günü ziyaret ettiğim müsekoğlu mahallesinde kadrolu bir camii vardır. 1962 yılında vefat eden merhum Müsekoğlu hatip İsmail Acarlar Hoca’nın oğulları kendi yerlerinide vererek bu caminin yapımında büyük katkıda bulunmuşlardır. Müsekoğlu’nun güneyinde yer alan Topuzlar ise batı taraflarında yer alan Kuyluç yanı, Eskiarpalık gibi fevkalade güzel düz ve çimenlik bir yerde kuruludur.  Müsekoğlu mahallesinin batısında yazları serin ve sessiz ortamı ve gür ormanların arasına doğru uzanan yeşil düzlükleri ile gerçek bir yayla olan kapaklı mevkii görülmeye değer bir yerdir.Kesme taştan yapılmış Kapaklıpınar çeşmesi tamamen dağıtılmış yıkık vaziyette durmaktadır.Traktör ile yaklaşık bir saat yolculuk ettiğimiz kapaklıpınar ve kurugöl yaylaları orman içlerine doğru uzanan düzlüklerden oluşmaktadır.Özellikle kurugöl denilen yer kışları küçük bir gölete dönüşerek yaban ördeklerinin mekanı durumndadır.Dağ yollarından ulaştığımız gavur inleri,doğal kaya yarıklarının içlerine yapılmış oda evlerdir.Buraları gezerek yakından gördüm.İçleri kemik yığınlarıyla doluyudu.Orman içlerinde ve yarık kayalar kovuğunda olan bu odalar tamamen gizlenmek için kullanıldığı sanılmaktadır.

Merkez İmamoğlu mahallesinin hemen güneyinde bulunan celeboğlu mahallesi 9 hane civarında olup,5-6 hane açık vaziyettedir.Kuzeyde yer alan demircioğlu mahallesi ise 4 haneden oluşmakta iken,Çirişler mahallesi 4 hane açık olmak üzere 10 hane civarındadır.Birbirlerine yakın mesafelerede bulunan mahallelerden oluşan Kocacık köyünde ziyrat adetleri eskiden olduğu devam etmektedir.Bayram adetleri ise kalmış bulunmaktadır.Kocacık köyü mahalleleri ile birlikte 32 hane açık,42 hane kapalı olmak üzere toplam 75 hane civarındadır.Yazları açık hane sayısı 40-45 hane arasında değişmektedir.


Adların Kaynağı ve Tarihçe
 
Bilindiği gibi bir köy dağ, dere, yer ve benzerleri  adlarını rastgele değil herhangi bir şeye istinaden almışlardır. Nitekim Kocacık adı da Oğuz boylarına bağlı bir Yörük taifesidir. Anadolu’nun hemen her yerinde olduğu gibi Rumeli ve Selanik’te de vardır. Osmanlı Rumeliyi almasının ardından buralara Anadolu’dan Türkleri yerleştirmiştir. Gazi Mustafa Kemal’de Selanik’e yerleşmiş Kocacık Yörüklerindendir.Osmanlı kayıtlarında Kocacık Yörükleri olarak geçen bu Türkmen taifesi,Anadolu nun çeşitli bölgelerinde olduğu gibi genellikle Konya ve Karaman’da  çoğunluktadırlar. Kocacık Yörüklerinden bir grup olan Kocacık köyü Candaroğulları döneminde yerleşmişlerdir.

Kocacık Yörüklerinden bir cemaati Eflani’de kocacık köyü olarak görmek sevindiricidir. Bu duruma göre Kocacık adı bir Türkmen cemaat adı olup,adını buradan almıştır. Kocacık köyündeki mahalle adları ise, Kocacık cemaatinden olup, farklı bölgelere yerleşen aile ve şahıs adlarıdır.Köyü tarihçesi ise Türk yerleşme sürecinden önce ve sonra diye iki bölümdü incelenmelidir.Nitekim Türklerden öncesine ait olduğu açık olan ören,manastır,geriş gibi yer adları ve köy çevresinde eski yerleşim alanları bulunmaktadır.Ancak herhengi bir medeniyetten kalma elle tutulur tarihi bir eser yoktur.Sadece merkez İmamoğlu ile Müsekoğlu  mahallesi arasında yol kenarında duran oyma taştan yapılmış kuyu bugün kullanılmamakta olup,muhtemelen Türkler döneminden kalmıştır.Böyle olmakla birlikte civarda kerpiçten ev eşyaları evsaflarına bakıldığında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu anlaşılmaktadır.

Türk boylarının Anadolu’ya girmesi ile konar-göçer Türkmenlerin geçiş noktalarından biri olan Eflani ve yöresinde yerleşen oymaklardan biri de Kocacık Yörükleridir. Nitekim Kocacık köyündeki obayeri,iğdirdüzü gibi yer adları Türk yerleşme sürecinde yöreye gelen Türkmenlerden kalma adlardır.Oba bir cemaate bağlı 3-5 haneden oluşan bir aile topluluğuna denir.İğdir ise bir Oğuz boyudur.Bu da yöreden İğdir boyunun konup göçtüğünü göstermektedir.Nitekim Kocacık köyü camiinin yanındaki mezarlık bölgeye ilk gelen Türklere ait tarihi bir mezarlıktır. Çobanoğulları ve Candaroğulları’ndan sonra Osmanlı hakimiyetine geçen Eflani ve dolayısıyla Kocacık köyü halkı,buraya 1530 yılından önce yerleşmiştir.Nitekim Hicri 937 (Miladi 1530) tarihli muhasebe defterindeki  Bolu sancağı haritasında Tarakl-u borlu (Safranbolu) kazası sınırları içinde bugünkü yeri üzerinde kayıtlı olan Kocacık köyü,bu tarihte 19 hanedir.Hasılı (yıllık Geliri) ise;1845 akçedir.

1800 lü yıllarda 60 henelik bir köydür. Bügünki müsekoğlu  mahallenin o dönem adı ‘Bük  olup 15 hane, ayrıca Çapayra da  Kocacık köyüne bağlı olup10 hanedir. Çapayra 1329 yılında verdikleri arzu-hal ile Kopcacık Tan ayrılarak Bağcığaz köyüne bağlanmak istemişler ve ayrılmışlardır.

Kaynak:
Hüseyin Lütfi Ersoy
Araştırmacı yazar
Kocacık köyü imamı
 
1 - Eflani tarihi ve köyleri
2 - Yayınlanmamış çalışmalar